گردهد عمر دوصد یزدان پاک            تا که زر سازد ارس ذرات خاک

کاشی ارس

اهورا مزدا گفت:ای جم زیبا ، پسرویونگهان ، زمین را با پای خود لگد مال کن و با دستان خود خمیرمایه بساز همچنان که خاک را کوزه گر به گل تبدیل کند و آنرا پهن می سازد. در کاوشهای انجام شده در تپه های سیلک کاشان سفالینه هایی یافت شده که با دستان هنرمند نیاکان ما در هشت هزار سال پیش ساخته شده و براستی ایرانیان اولین سازندگان سفال در جهان بوده اند.
پس برآن شدیم ذوق و قریحه ذاتی ایرانی را باتکنولوژی مدرن روز در هم آمیزیم و از گل سرخ نگارستانی از کاشیهای زیبا بسازیم درخور سلیقه ی والای شما.
Copyright © 2012.Arastileco.ir.All rights reserved
طراحی سایت شرکت آتی نگر